Regulamin

R E G U L A M I N

 

Sklep internetowy Idealia dostępny pod adresem www.idealiasklep.pl (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) prowadzony jest przez Martę Olszewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Olszewska, adres rejestrowy: ul. W. Pstrowskiego 14i lok. 26, kod pocztowy 10-602 Olsztyn, NIP: 5422581625, REGON: 200391773 (dalej: „Sprzedający”), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Adres korespondencyjny, adres przyjmowania zwrotów i reklamacji:

Sklep Idealia
W. Pstrowskiego 14i lok. 26
10-602 Olsztyn
woj. Warmińsko – Mazurskie

Adres e-mail: biuro@idealiasklep.pl

Numer telefonu: 785 637 107

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania zakupów produktów oferowanych w jego ramach, w tym składania i realizacji zamówień, reklamacji i zwrotu nabytego produktu, zasady rejestracji i korzystania z konta zarejestrowanego użytkownika jak i wysyłki newslettera.
 2. Warunkiem kupowania w Sklepie Internetowym Idealia jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności” widocznego podczas procesu składania zamówienia.
  Niezbędnym do przeglądania treści i zawartości Sklepu Internetowego Idealia jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. W przypadku chęci dokonania zakupu przez klienta w Sklepie Internetowym Idealia, niezbędnym w tym celu będzie także posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 3. Użytkownik lub kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz zasadami niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a użytkownik i/lub kupujący ponosi jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią (dostawcą usług internetowych, telefonicznych) świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

II. Zasady składania zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym Idealia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym Idealia można składać bez konieczności rejestracji użytkownika (Sklep Internetowy umożliwia zakupy jako gość).
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez dodanie wybranego przez siebie produktu do koszyka oraz kompletne wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Zamówienia mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
 5. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z kupującym na odległość umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Kupujący zamawiający towar zostanie poproszony o podanie pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do wysyłki towaru. Podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych może spowodować opóźnienie w dostawie towaru.
 7. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację potwierdzającą zamówienie (potwierdzenie zawarcia umowy). W razie braku otrzymania takiej informacji, prosimy o weryfikację czy wiadomość nie znalazła się w SPAM-ie, a w przypadku jej braku prosimy o skontaktowanie się z nami drogą telefoniczną lub mailową.

III. Sposób i terminy płatności

 1. Zamawiając w sklepie Idealia, możesz dokonywać płatności w następujący sposób:
  1. tradycyjnym przelewem na następujący rachunek bankowy Sprzedającego – płatność z góry
   mBank  97 1140 2004 0000 3002 7989 1923  
  2. płatność BLIK-em, o ile bank Kupującego oferuje płatności przy pomocy aplikacji BLIK – płatność z góry.
   Płatność za pośrednictwem aplikacji BLIK wymaga posiadania telefonu smartfon z dostępem do sieci Internet.
  3. płatność gotówką przy odbiorze produktu w sytuacji wyboru przesyłki „za pobraniem”.
 1. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej naszego Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i zostały wyrażone w złotych polskich. Zapłata za produktu następuje również w PLN.
 2. Cena podana przy każdym dostępnym produkcie nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną automatycznie doliczone do sumy zamówienia w procesie składania zamówienia, to jest w czasie realizacji kolejnych kroków w ramach ścieżki zakupowej w obrębie Sklepu, po wyborze odpowiedniej opcji dostawy przez kupującego.
 3. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT na indywidualne życzenie osoby zamawiającej. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o przesłanie za pośrednictwem formularza zamówień (pole: „wiadomość dla sprzedającego”) danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

IV. Dostawa zamówionego towaru

 1. Nasze produkty dostarczamy na teren całej Polski rejestrowaną przesyłką, za pośrednictwem kuriera, Poczty Polskiej lub InPost, w zależności od wybranej przez kupującego metody dostawy.
 2. Koszty dostawy zostały wyszczególnione w zakładce Dostawa w stopce naszego Sklepu Internetowego oraz dodatkowo podczas ścieżki zakupowej.
 3. Po uprzednim kontakcie z nami możliwa jest również wysyłka produktów za granicę. W takim przypadku przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt z nami w celu indywidualnego ustalenia kosztów dostawy.
 4. Wysyłki towarów zakupionych w Sklepie Internetowym realizowane są w terminie do 7 dni roboczych liczone od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego lub w przypadku wyboru metody płatności za pobraniem – od chwili złożenia zamówienia. W zależności od wybranej metody dostawy, do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na wykonanie usługi transportowej przez wybranego przewoźnika (zwykle 1-2 dni robocze).
 5. Koszty dostawy towaru ponosi kupujący.

V. Reklamacje

 1. Wszystkie towary będące w ofercie naszego Sklepu internetowego są nowe oraz objęte rękojmią na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać towar bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wady produktu, jest on uprawniony do zgłoszenia odpowiednich roszczeń, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w szczególności kupujący może żądać:
  1. naprawienia wady towaru,
  2. wymiany towaru na nowy,
  3. obniżenia ceny,
  4. odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń – o ile wada jest istotna.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad produktów w szczególności na adres e-mail: biuro@idealiasklep.pl . Reklamacje mogą być składane również w inny wybrany przez Kupującego sposób, np. poprzez przesłanie reklamacji na nasz adres korespondencyjny wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu. W miarę możliwości prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu produktu (np. paragon, faktura), co ułatwi nam identyfikację transakcji i zakupu i będzie pomocne w ustaleniu takich okoliczności, jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.
 4. Aby przyspieszyć i usprawnić proces reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym swojego imienia i nazwiska, numeru zamówienia, przyczyny zgłoszenia (wady produktu), daty odbioru towaru oraz daty stwierdzenia wady produktu, a także zgłaszanego roszczenia. Prosimy również o podanie danych kontaktowych, dzięki którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować w sprawie reklamacji oraz poinformować o sposobie jej rozpatrzenia (numer telefonu lub adres e-mail, w zależności od indywidualnych preferencji kupującego). Aby ułatwić proces reklamacyjny, przygotowaliśmy formularz reklamacji dostępny pod tym linkiem: Pobierz wzór formularza reklamacji (kliknij aby pobrać). Prosimy o załączenie zgłoszenia reklamacyjnego do przesyłki zwrotnej z reklamowanym produktem.
 5. Reklamowany towar prosimy dostarczyć na adres Sprzedającego (adres przyjmowania zwrotów i reklamacji podany na początku niniejszego Regulaminu). Prosimy również, aby opakowanie zwracanego produktu w miarę możliwości chroniło go przed uszkodzeniami w czasie transportu.
 6. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego lub konta zarejestrowanego użytkownika lub/i klienta, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@idealiasklep.pl lub również listownie.
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomimy Ciebie drogą mailową lub pisemną na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym.
 8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, towar zostanie zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty za zakupiony towar, zwrot należności nastąpi możliwie najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedającego reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy reklamowanego towaru.
 10. Sprzedający informuję ponadto o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów (szczególnie jeśli jako kupujący nie jesteś zadowolona/-y ze sposobu rozpatrzenia reklamacji), m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (arbitraż) (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej publikowany jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Skorzystanie z tych form rozpatrywania sporów dotyczących reklamacji ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 11. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo – to jest niezależnie od możliwości wskazanej w ust. 10 powyżej – możliwość dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR, ang. Online Duspute Resoution) opracowaną przez Komisję Europejską dostępną pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr. Przypominamy jednocześnie nasz adres poczty elektronicznej: biuro@idealiasklep.pl

VI. Prawo odstąpienia

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu/odesłania towaru do Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w sytuacji, w której przedmiotem zakupu będzie rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta, lub dostosowana do jego indywidualnych potrzeb.
 3. Za Klienta będącego konsumentem uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy można wykonać w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niź przewoźnik, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@idealiasklep.pl Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie idealiasklep.pl w zakładce Kontakt, lub na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedającego wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu. Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy (kliknij aby pobrać)
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą (w zakresie, którego dotyczy odstąpienie), a Strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem ww. terminu.
 8. Wysyłając do nas zwracany towar prosimy dołożyć staranności, aby został on opakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Jako Sprzedający jesteśmy zobowiązani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od kupującego będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez kupującego płatności tj. cenę zakupu towaru oraz koszty dostawy od Idealia do kupującego, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust. 12 poniżej. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, wspomniane wyżej koszty przesyłki nie będą zwracane.
 11. Jako Sprzedający mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 12. W sytuacji gdy taką możliwość oferuje nasz Sklep internetowy a Ty jako konsument wybrałaś/-eś sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy z oferowanych sposobów dostawy, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostawy.
 13. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki wybrałaś/eś kupując w naszym Sklepie internetowym, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, np. na podane przez inne Ciebie konto bankowe.
 14. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez nas.

VII. Konto Klienta

 1. Sklep Internetowy udostępnia usługę prowadzenia konta klienta i/lub użytkownika.
 2. Warunkiem utworzenia konta klienta (zarejestrowanego użytkownika) w Sklepie Internetowym Idealia jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz ich akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności” widocznego podczas procesu rejestracji użytkownika.
 3. Zakładając konto w Sklepie,   klient   wypełnia   dedykowany   do   tego   celu   formularz   podając   imię i nazwisko, adres e-mail, oraz w zależności od decyzji – datę urodzenia (dobrowolne). Użytkownik zakładający konto w Sklepie ustala również hasło chroniące dostęp do konta przez dostępem osób nieuprawnionych. Podany adres e-mail jest jednocześnie loginem.
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez obsługę sklepu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Umowa o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu konta użytkownika i/lub klienta w Sklepie, zawierana jest w momencie wysłania do Klienta przez obsługę sklepu wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. Klient może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej w ramach Sklepu, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Klienta konta ze Sklepu internetowego jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej przez Sklep.
 5. Użytkownik konta w Sklepie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż login lub hasło klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie obsługi Sklepu.
 6. Użytkownik po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na konto klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

VIII. Newsletter

 1. Sprzedający oferuje usługę wysyłki Newslettera.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sprzedającego drogą elektroniczną na rzecz użytkownika polegającą na przesyłaniu listów elektronicznych, za pośrednictwem których Sprzedający informuje o promocjach, rabatach, produktach, usługach jak i istotnych akcjach marketingowych lub innych ważnych informacjach z punktu działalności Sklepu Internetowego i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni.
 3. Zapis na Newsteltter odbywa się za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na stronie Sklepu po wyrażeniu przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedającego oraz przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych produktach, promocjach, rabatach, akcjach specjalnych Sprzedającego, itp. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności.
 5. (Sprzedający stosuje mechanizm double opt-in). Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do bazy mailingowej Sprzedającego w celu wysyłki newslettera.
 6. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili potwierdzenia subskrypcji przez użytkownika do czasu wycofania zgody.
 7. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania przez użytkownika związane z przesyłanymi do niego e‑mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki zawarte w wiadomość e-mail, moment wypisania się, itp.). Dane te mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb analitycznych, statystycznych i lepszego dopasowania oferty.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez kupującego w procesie składania zamówienia, a także w związku ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną (konto zarejestrowanego użytkownika, newsletter) jest Sprzedający.
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Sposób przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego określa szczegółowo Polityka Prywatności.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w szczególności w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, takich jak:

a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
c. zmiany cennika produktów lub kosztów dostawy, wprowadzenie nowych sposobów dostawy;
d. usprawnienie działania Sklepu Internetowego;
e. poprawa ochrony prywatności użytkowników;
f. zmiany w Polityce Prywatności wpływające na treść Regulaminu;
g. zapobieganie nadużyciom oraz względy bezpieczeństwa;
h. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
i. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
j. zmiany redakcyjne;
k. zmiany danych identyfikujących Sprzedającego.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie zostanie on opublikowany na stronie Sklepu internetowego w zakładce : http://idealiasklep.pl/regulamin/

 1. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od ogłoszenia.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego (zmienionego) Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach, tj. wg treści Regulaminu z daty zamówienia i jego akceptacji, za wyjątkiem sytuacji.
 4. Wszelkie elementy graficzne, układu i kompozycji stron internetowych Sklepu stanowią własność Sprzedającego i są przedmiotem ochrony praw autorskich i własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, oraz nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Sprzedającego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 27.07.2020 r.