Polityka prywatności

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

I

P O L I T Y K A C O O K I E S

   www.idealiasklep.pl

Dbamy o Twoją prywatność. Dlatego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne, i tylko takie które sam/a nam podasz.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszej Polityce, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem: biuro@idealiasklep.pl, lub listownie na adres: Marta Olszewska, ul. W.Pstrowskiego 14i lok. 26, kod pocztowy 10-602 Olsztyn.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.idealiasklep.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), jak i zakres korzystania przez Sklep Internetowy z tzw. Cookies.

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika w procesie składania zamówienia, w związku ze świadczeniem przez sprzedającego usług drogą elektroniczną, tj. w szczególności w związku z prowadzeniem konta zarejestrowanego użytkownika w Sklepie, realizacją zamówień a także zapisem i wysyłką Newslettera jest Marta Olszewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Olszewska, adres rejestrowy: ul. W.Pstrowskiego 14i lok. 26, kod pocztowy 10-602 Olsztyn, NIP: 5422581625, REGON: 200391773, adresu e-mail: biuro@idealiasklep.pl (dalej: „Sprzedający” lub „Administrator”).

2. Sprzedający przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

3. Przeglądanie strony internetowej naszego Sklepu nie wymaga rejestracji oraz podawania jakichkolwiek danych osobowych.

4. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej w Pkt II „Polityka Cookies”).

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania danych osobowych może jednak utrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację zamówienia lub niektórych z oferowanych przez Administratora usług. Na przykład brak podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail uniemożliwi złożenie zamówienia (a więc zawarcie umowy), podczas gdy brak podania e-maila uniemożliwi wysyłkę newslettera w ramach marketingu bezpośredniego Administratora, założenia i prowadzenia konta przez użytkownika w Sklepie. Brak podania daty urodziń uniemożliwi oferowanie Tobie przez Sklep Internetowy z okazji Twoich urodzin rabatów, promocji, itp.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w poniższych celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a. wykonanie usługi lub umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, przesłanie oferty produktowej na skutek zapytania użytkownika lub odpowiedzi na pytania użytkownika zadane

Sprzedającemu drogą e-mail, Messanger, Instagram, formularza kontaktowego, itp. – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie użytkownika);

b. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń związanych z zawartą umową, obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora);

c. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora);

d. wystawienie rachunku, paragonu, faktury VAT i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym, w tym także prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń z tytułu realizacji zawartej umowy– art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

e. w celach analitycznych polegających między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej Sklepu, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka. Ta działania mają na celu lepsze dobranie usług do potrzeb użytkowników, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi użytkowników na ich temat i zainteresowanie użytkowników, optymalizację procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

f. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu Administratora i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

g. w celu badania satysfakcji użytkownika z oferowanych przez Sklep produktów i usług, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych użytkowników z produktów i usług – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora);

h. w celu oferowania produktów Sklepu Internetowego i usług bezpośrednio z nim związanych (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkownika, wysyłki Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora);

i. w celu wykonania umowy o realizację usług elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia konta użytkownika, utrzymywania konta i jego funkcjonalności – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

j. w celu obsługi fanpage pod nazwą „Idealiasklep” na Facebooku i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

k. w celu obsługi konta pod nazwą „Idealia.sklep” na Instagramie i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

l. komentowanie na stronie Sklepu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika). 7. Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane:

a. w celach opisanych w ust. 6 lit. a.–c. i f. powyżej – przez okres biegu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez klienta określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;

b. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w ust. 6 lit. d powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych, jednak nie krócej niż przez termin przedawnienia roszczeń z tytułu działalności prowadzonej przez Administratora;

c. w celach opisanych w ust. 6 lit. e, g powyżej – przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej lub do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tych danych, jeśli nastąpi do wcześniej;

d. w celach opisanych w ust. 6 lit. h powyżej – przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub przez okres maksymalnie 2 lat w przypadku osób, które się wypisały z Newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji, dacie wypisania się z Newslettera, aktywność dotycząca Newslettera w tym ilość otwartych wiadomości), chyba że wcześniej użytkownik wyrazi sprzeciw względem przetwarzania jego danych w tym celu, lub jeśli Sprzedający sam ustali, że dane te się zdezaktualizowały;

e. w celach opisanych w ust. 6 lit. i. powyżej – przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że wcześniej użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie;

f. w celach opisanych w ust. 6 lit. j – l do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO, lub w przypadku komentarzy na stronie Sklepu Internetowego – do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika.

8. Twoje dane osobowe przekazujemy innym podmiotom tylko wtedy, kiedy okaże się to niezbędne do realizacji umowy z Tobą, lub innego celu przetwarzania. Tym samym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, księgowych, marketingowych, podmioty obsługujące wysyłkę newslettera. Podmioty te zobowiązane będą do zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego. Podmioty przetwarzające nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych osobowych użytkowników do celów innych niż cele, dla których zostały im powierzone przez Administratora. 9. Z uwagi na korzystanie z usług Google (Google Analytics) i Facebook (Pixel Facebooka) przez Sklep, dane użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (a więc poza obszarem obowiązywania RODO). Google i Facebook gwarantują jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: ¾ Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl ¾ Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation 10. Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage “Idealiasklep“(„Fanpage”) w ramach platformy Facebook jest Marta Olszewska oraz Faceboook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Cana Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane na Fanpage przetwarzane się w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe podawane na Fanpage na potrzeby statystyk oraz w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage. Podstawą przetwarzania danych osobowych na Fanpage jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, jak w celu komunikacji i interakcji z użytkownikami. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem. Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innym

osobom trzecim wskazanym w niniejszej Polityce Prytwaności, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.

11. Użytkownik ma prawo:

a. wglądu w swoje dane osobowe;

b. żądania sprostowania danych osobowych;

c. żądania usunięcia danych osobowych (jeśli brak jest podstaw do przetwarzania) lub ograniczenia ich przetwarzania;

d. żądania poprawiania danych;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f. przenoszenia danych, a także prawo

g. do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio do Administratora, w dogodnej dla użytkownika formie (np. e-mailem, poprzez formularz kontaktowy, listownie).

12. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz ją cofnąć – w takim przypadku prosimy o wysłanie wiadomości do Administratora w dogodnej dla Ciebie formie. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem. W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez niezbędny okres wynikający z obowiązujących przepisów (np. terminy przedawnienia na podstawie kodeksu cywilnego) lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (obowiązki podatkowe). Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

13. Sprzedający jako Administrator danych osobowych zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym do wszystkich danych osobowych przekazywanych przez użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

14. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobwowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem celem wyjaśnienia Twoich wątpliwości.

15. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie dochodzi do profilowania).

16. Obecnie na stronie Sklepu wykorzystujemy przekierowania do portali społecznościowych Sklepu Idealia: https://www.facebook.com/Idealia.sklep oraz https://www.instagram.com/Idealia.sklep. W przypadku gdy na stronie Sklepu pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych niż wyżej wskazane wyjaśniamy, że Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

II. POLITYKA COOKIES

1. Na naszej stronie Sklepu Idealia stosujemy mechanizmy plików „cookies” (tzw. ciasteczek).

2. „Cookies” to małe pliki tekstowe rejestrującego aktywność użytkownika online. Podczas przeglądania i korzystania przez użytkownika ze Sklepu Internetowego ciasteczka zapisywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer stacjonarny, tablet, laptop, smartfon). Sklep Idealia nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, poza tymi dotyczącymi samej wizyty: adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, itp. Dane te

przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną Sklepu, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych użytkowników.

3. W szczególności ciasteczka nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie mamy możliwości ustalić tożsamości użytkownika odzwiedzającego Sklep. Cookies nie zmieniają też konfiguracji komputera użytkownika, ani nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika.

4. Tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na stronie Sklepu Idealia. Udzielenie ww. zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze strony Sklepu. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania ze strony Sklepu może być jednak w pewnym stopniu ograniczona.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jako użytkownik naszego Sklepu masz możliwość określenia warunków korzystania z „cookies” za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w szczególności możesz samodzielnie wyłączyć mechanizm cookies. Pamiętaj jednak proszę, że wyłączenie mechanizmu ciasteczek może powodować utrudnienia lub uniemożliwiać prawidłowe i niezakłócone korzystanie z naszego Sklepu internetowego.

6. „Cookies” wykorzystywane są w następującym celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności ciasteczka pozwalają rozpoznać telekomunikacyjne urządzenie końcowe użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają ze stron internetowych Sklepu, skąd zostali na nią przekierowani, liczbie odwiedzin, czasie wizyty na stronie (co z kolei umożliwi nam ulepszanie struktury oraz zawartości, w tym oferty Sklepu).

c. ułatwienia nawigacji na stronach Sklepu, w szczególności w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu do Sklepu internetowego), dzięki czemu jako zarejestrowany użytkownik nie będziesz musiał/-a na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

7. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

a. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (telefon, laptop, itp.) do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze, np. ułatwiają one nawigację na stronie www, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści, itp.

8. W ramach Sklepu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

9. Administrator ponadto stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach strony Sklepu Internetowego:

a. Piksel konwersji Facebooka – używamy piksela Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Jest to fragment kodu umieszczany na naszej witrynie. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. Piksel konwersji Facebooka jest narzędziem analitycznym, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, w tym pokazuje jakie działania podejmują użytkownicy strony Sklepu oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Piksel Facebooka pozwala na identyfikację osób odwiedzających nasze treści inernetowe jako grupy docelowej wyświetlania reklam, jednak same informacje zbierane w ramach tego narzędzia są dla nas anonimowe i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca, czyli Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami, co jednak jest poza naszym wpływem. Zalecamy zapoznać się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia (Facebookowi), jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

b. Wbudowany kod Google Analytics – korzystamy z Google Analytics. Ten kod służy nam w celu analizy statystyk strony Sklepu Internetowego. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników Sklepu. Ciasteczka umieszczane są na komputerze użytkownika, aby pomóc naszej witrynie w dokonaniu analizy korzystania z niej, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na stronę internetową. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics nie przetwarzamy jednak jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

c. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram. Korzystanie z tych wtyczek polega na tym, że użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki na stroie Sklepu odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka czy Instagrama. Następnie użytkownik posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np.

Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób. Sami w tym zakresie nie przetwarzamy Twoich danych.

d. treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców – Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści. Każdorazowo zapoznaj się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, a przyczyną zmian mogą być w szczególności rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony Sklepu Internetowego poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie dnia 27.07.2020 r.